О компании

Innowasiýa distribusiýa kompaniýasy

"Lotta Distribution", 13 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň bazaryndaky paýlaýyş işinde öňdebaryjylardan biri bolan tejribeli we çeýe kompaniýa. Biziň kompaniýamyz, lider bolmak isleýänimiz üçin işewürlik etmekde iň täze tehnologiýalara ygrarly. Biz öz işimizi gowy görýäris - muny dogruçyl, düýpli we döwrebap edýäris. Iş gatnaşyklarynda açyk, durnukly we ygtybarly hyzmatdaş bolmaga çalyşýarys.

Kompaniýamyz häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan öndürijiler, üpjün edijiler, satyjylar we sarp edijiler arasynda ýeke-täk merkez hökmünde özüni görkezýär. Hem standart ugurlar, hem paýlaýyş kanallary bilen işleýäris we tejribämize, bilimimize we gurallarymyza bil baglap, elektron söwda bilen işjeň meşgullanýarys.

Biziň maksadymyz, ýokary hilli önüm öndürijilere we sarp edijilere biri-birini tapmaga kömek etmek, aýry-aýry iş amallaryny awtomatlaşdyrýan özboluşly çözgütleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde iri ulgam infrastrukturasynyň mümkin boldugyça ygtybarly we täsirli bolmagy.

  • Meseleleriň düýp manysyna aralaşýarys, olara düşünýäris, iň täsirli çözgüt hödürleýäris. Biziň bilimimiz muňa hyzmat edýär.
  • Geljege garamak ýeterlik däl. Muny görüp bileris, dünýä meýillerini bilýäris, maglumatlarymyz bar, tehnologiki ösüşiň başynda durýarys. Biziň başarnyklarymyz muňa hyzmat edýär.
  • Dünýädäki iň gowy üstünlikleri belli bir ýagdaýa we anyk meselelere optimal we netijeli uýgunlaşdyrarys. Bu biziň başarnygymyz.
  • Näme üçin özümize beýle ynamly? Sebäbi gelejek adamlaryň we robotlaryň tandemine degişlidir. Işiňiziň aýratynlyklary bilen gowy tanyş bolan iň oňat hünärmenleri işe alýarys. Bu hyzmatdaşlyga ygrarlylygymyzdyr.

Lotta Distribution, eýýäm öz içine alýan Lotta Business Group uly kompaniýanyň bir bölegidir.

Jaýym gozgalmaýan emlägi kärendesine almak we satmak üçin mahabat hyzmaty, şol sanda kanuny goldaw we almak üçin goşmaça hyzmatlar. Önümiň tapawutly aýratynlyklary - sortlaşdyryş, karta, bildirişiň gurluşy rus we türkmen dilinde düşnüklidir, geleşigi doly goldap bilmek we ulanyjylaryň Türkmenistanda gozgalmaýan emläk bazaryny yzarlamak ukyby.

EmayCosmetics - onlaýn dükan, adamlara hakyky gözelligini açyp görkezmäge kömek etmek maksady bilen döredildi, müşderä aýratyn çemeleşmäni we häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan hyzmaty birleşdirdi. Onlaýn dükanda köp sanly bezeg kosmetika we atyrlar, ýüz we beden derisini bejermek önümleri, saç ideg önümleri hödürlenýär.

Arassa Nusga işiňiziň hilini ýokarlandyrmaga, işgärleriň habardarlygyny ýokarlandyrmaga, möhüm iş meselelerini çözmäge we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmaga kömek etjek köp sanly hünär hyzmatlaryny hödürleýän maslahat beriş kompaniýasydyr. Kompaniýanyň şygary "Hil. Innowasiýa. Çözgütler".

Dukanym öndürijileri, üpjün edijileri we dükan eýelerini birleşdirýän özboluşly b2b söwda platformasydyr. Harytlary onlaýn paýlamak üçin täze çözgüt. Sahypada dükan eýeleri öz dükanlarynda satmak üçin zerur harytlary çalt sargyt edip bilerler we haryt üpjün edijileri önümlerini Türkmenistandaky söwda nokatlary arkaly satmak üçin goşmaça çeşme alýarlar.

Bazarym Türkmenistanda öňdebaryjy b2c elektron söwda platformasydyr. Müňlerçe satyjyny millionlarça wepaly müşderiler bilen baglanyşdyrmaga kömek edýär, şol bir wagtyň özünde satyjylara zerur, amatly we şol bir wagtyň özünde işini aňsatlaşdyrmak üçin ulanmak aňsat we içgin gurallary hödürleýär.

Şol sebäpden, biziň bilen hyzmatdaşlykda iň soňky çözgüdi alarsyňyz: baý tejribe, maglumatlaryň we maglumatlaryň giň topary, hünärmenlerimiziň bilimleri we hünär ussatlygy, ähli degişli taslamalarymyzyň jikme-jik seljerişi we gurallary.
Geljege diňe bir ädim bar. Bu ädimi biziň bilen et!

Biziň brendlarymyz:

Дивидик Varta Ultra Арнест Биомед Большая Стирка Чистин Энерджайзер Фрекен Бок Panasonic Ruta Lacalut Relouis Санфор Санита Topface Silver Витекс Сплат

Biziň statistikamyz:

150-den gowrak işgär;
4500 bölek satuw nokady;
Uly şäherlerde 4 şahamça;
20 ulag bölümi;
19 dünýä brendlary ;
4000 m2 gowrak ammar;

Ofislerimiz :

Ашхабад Мары Туркменабад Балканабад Туркменбаши Дашогуз

X

Aşgabat

1 milliondan gowrak ilaty bolan Türkmenistanyň iň uly şäheri;

Aşgabatda bizde:

Işgärler: 100-den gowrak;

Söwda nokatlary: 2686;

3000 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 12;

X

Mary

Türkmenistanda dördünji uly şäher.

Maryda bizde:

Işgärler: 13;

Söwda nokatlary: 493;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Türkmenabat

Türkmenistanda ikinji uly şäher.

Türkmenabatda bizde:

Işgärler: 15;

Söwda nokatlary: 434;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Balkanabat

Türkmenistanda bäşinji uly şäher.

Balkanabatda bizde:

Işgärler: 9;

Söwda nokatlary: 263;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Türkmenbaşy

Türkmenistanda altynjy uly şäher.

Türkmenbaşyda bizde:

Işgärler: 9;

Söwda nokatlary: 439;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Daşoguz

Türkmenistanda üçünji uly şäher. Daşoguzda diler ulgamyna görä işleýäris.

Ашхабад Мары Туркменабад Балканабад Туркменбаши Дашогуз

X

Aşgabat

1 milliondan gowrak ilaty bolan Türkmenistanyň iň uly şäheri;

Aşgabatda bizde:

Işgärler: 100-den gowrak;

Söwda nokatlary: 2686;

3000 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 12;

X

Mary

Türkmenistanda dördünji uly şäher.

Maryda bizde:

Işgärler: 13;

Söwda nokatlary: 493;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Türkmenabat

Türkmenistanda ikinji uly şäher.

Türkmenabatda bizde:

Işgärler: 15;

Söwda nokatlary: 434;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Balkanabat

Türkmenistanda bäşinji uly şäher.

Balkanabatda bizde:

Işgärler: 9;

Söwda nokatlary: 263;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Türkmenbaşy

Türkmenistanda altynjy uly şäher.

Türkmenbaşyda bizde:

Işgärler: 9;

Söwda nokatlary: 439;

200 m2 gowrak ammar;

Ulaglar: 2;

X

Daşoguz

Türkmenistanda üçünji uly şäher. Daşoguzda diler ulgamyna görä işleýäris.